Publikacje

Publikacje w języku polskim
Publications english version
Książka: Czy kres wielokulturowości?.
H.Mamzer (red) (2008). Poznań. Wydawnictwo Naukowe Humaniora.

Artykuł: Inny uprzedmiotowiony? Jak mówić o wielokulturowości?
W: H.Mamzer (red) (2008). Czy kres wielokulturowości?. Poznań. Wydawnictwo Naukowe Humaniora.

Książka: Refleksje nad fenomenem zaufania.
H.Mamzer, T.Zalasiński (red) (2008). Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Artykuł: Zaufanie a bezpieczeństwo ontologiczne.
W: H.Mamzer, T.Zalasiński (red) (2008). Refleksje nad fenomenem zaufania. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM. s.31-45.

Artykuł: W poszukiwaniu bezpieczeństwa ontologicznego
W: A.Dobosz, A.P.Kowalski (2007) (red.) Bezpieczeństwo ontologiczne. Bydgoszcz. Oficyna Wydawnicza Epigram. s.133-147

Artykuł: Socjologiczny status pytania o bezpieczeństwo ontologiczne.
W: Przegląd Bydgoski nr 18 (2007), s.5-19.

Książka: W poszukiwaniu tożsamości.
H.Mamzer (2007) (red.) Humanistyczne rozważania interdyscyplinarne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Artykuł: Narracyjne formy tożsamości.
W: H.Mamzer (2007) (red.) W poszukiwaniu tożsamości. Humanistyczne rozważania interdyscyplinarne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s.47-59.

Artykuł: Konceptualizacje pojęcia tożsamości.
W: H.Mamzer (2007) (red.) W poszukiwaniu tożsamości. Humanistyczne rozważania interdyscyplinarne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s.7-19.

Artykuł: Zmiana jako wartość a sens obietnicy.
K.Zamiara (2007) (red) Czyj umysł? Krytyczne podejście do problemu podmiotowości. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s.83-101.

Artykuł: Tożsamość jako narracja.
W: J.Leoński, U.Kozłowska (2007) (red.)W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością. Szczecin: Wydawnictwo Economicus, s.40-50.

Artykuł: La identidad y sus transgresiones.
Revista de estudios de género. La ventana. Género y Parentalidad. Vol. 22, Dec. 2005, University of Guadalajara, Meksyk

Wywiad: Kilka uwag o kondycji nauki polskiej
H.Mamzer, T.Zalasiński, Przegląd Bydgoski, nr 17/2006 s. 137-145.

Recenzja: Zbigniew Bokszański, Tożsamości zbiorowe. 2005. Warszawa. PWN. Przegląd Bydgoski nr 17/2006, s. 148-151.

Książka: Formy przemocy w kulturze współczesnej.
H.Mamzer (2006) (red.) Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Artykuł: Przemoc i tekst.
W: H.Mamzer (2006) (red.) Formy przemocy w kulturze współczesnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s.27-45

Artykuł: Pismo: symulacrum czy oryginał.
W: M.Kwapiński (2006) (red.) Estetyka w archeologii. Kopie i naśladownictwa. Gdańsk. s.21-37.

Artykuł: Tożsamość a image.
W: M.Golka (2005) (red.) Kłopoty z tożsamością. Człowiek i Społeczeństwo nr 26, s.45-59

Artykuł: Czy kod wizualny jest językiem?
W: K.Olechnicki (red.) Ikonosfera Studia z socjologii i antropologii obrazu 1/2005 www.ikonosfera.umk.pl

Artykuł: Tożsamość a image.
W: Przegląd Bydgoski nr 26 s. 37-49.

Artykuł: Edukacja wobec tożsamości liberalnej.
W: T.Lewowicki, A.Szczurek-Boruta, B.Grabowska (2005) (red.) Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna. Cieszyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s.227-241.

Artykuł: Czy kod wizualny jest językiem?
W: K.Zamiara (2005) (red.) Kultura, komunikacja, podmiotowość. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s.89-105.

Artykuł: Baranek na talerzu.Ponowoczesne meandry konsumpcji
W: J.Grad, H.Mamzer (2005) (red.) Kultura przyjemności? Eseje kulturoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s.27-37.

Książka: Kultura przyjemności? Eseje kulturoznawcze.
J.Grad, H.Mamzer (2005) (red.)Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Artykuł: Edukacja wobec tożsamości liberalnej.
W: Przegląd Bydgoski, s.31-45.

Artykuł: Komunikacja odwołująca się do wizualizacji a kompetencje kulturowe.
W: T.Lewowicki, J.Urban, A.Szczypka-Rusz (2004) (red.) Język, komunikacja i edukacja w społecznościach wielokulturowych. Cieszyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s.218-230.

Artykuł: American solutions for the society and culture in Europe?
W: Z.Drozdowicz (2004) (red.) To be and to live in Europe, s.33-45. Poznań: Humaniora.

Artykuł: Etnocentryzm jako bariera poznania.
W: A. Gajewska (2004) (red.) Przeciw barierom w myśleniu. s.62-82. Poznań: M-Druk.

Artykuł: Tożsamości jednostki a tożsamość instytucji- przypadek uniwersytetu.
W: Zeszyty Naukowe WSKiZ, J. Włodarek (2004) (red.) nr 10, s.47-63.

Artykuł: Przekraczanie granic jako przywilej.
W: Z.Drozdowicz (red.) Europa w nowych granicach czy Europa bez granic? s.79-91. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Artykuł: Specyfika przekazów medialnych w kontekście Habermasowskiego działania komunikacyjnego.
W: A.Dobosz, A.Pałubicka (2004) (red.) Umysł i kultura s.129-141. Bydgoszcz: Epigram.

Artykuł: Jak wizualna reprezentacja zapośrednicza konsumpcję ciała.
W: M.Golka (2004) (red.) W cywilizacji konsumpcji, s.65-81 Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Książka: Ludyczny wymiar kultury.
H.Mamzer, J.Grad (2004) (red.) Człowiek i Społeczeństwo, nr 22/2004. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Książka: Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej.
H.Mamzer, J.Grad (2004) (red.) Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Artykuł: Obraz a karnawalizacja cywilizacji.
W: Człowiek i społeczeństwo nr 22/2004, s.21-33.

Artykuł: Zabawa w demiurga- symulowanie, symulakra, klony.
W: H.Mamzer, J.Grad (2004) (red.) Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s.35-51.

Artykuł: Tytus Andronikus. Teatr, film czy widowisko z wartości?
W: Człowiek i społeczeństwo nr 21/2003, s.115-129.

Artykuł: Edukacja międzykulturowa wobec transgresji w kulturze.
W: E.Ogrodzka-Mazur, A.Gajdzica (2003) (red.) Świat wartości a edukacja międzykulturowa. Cieszyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s.93-109.

Artykuł: Tytus Andronikus. Teatr, film czy widowisko z wartości?
W: Przegląd Bydgoski nr 14/2003, s.19-31.

Artykuł: Zmiany społeczne a dylematy stosowania technik wspomaganego rozrodu.
W: J.Gadzinowski J.Wiśniewski, (2003) (red.) Darowanie życia. Społeczne, etyczne i medyczne problemy technik wspomaganego rozrodu, s. 35-47. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Książka: Tożsamość w podróży.
Mamzer, H. (2003). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Druga edycja.

Artykuł: Architektura islamu w polskiej przestrzeni. Dosłowność czy metafora w utrzymaniu tożsamości?
W: Człowiek i społeczeństwo nr 20/2002, s.143-161.

Książka: Tożsamość w podróży.
Mamzer, H. (2002). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Artykuł: Androgynia jako forma transgresji w tożsamości?
Przegląd Bydgoski nr 13/2002, s.65-85

Artykuł: Stres w sytuacjach ekstremalnych. Podstawowe ujęcia stresu w kontekście funkcjonowania wojska.
W: Wojsko i Wychowanie nr 2/2002 s.87-90.

Artykuł: Jak rozumieć ğihăd? Kilka uwag o roli religii w konfliktach międzyetnicznych.
W: A.Różańska, U.Klajmon (2002) (red.) Kwestie wyznaniowe w społecznościach wielokulturowych. Cieszyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s.397-417.

Artykuł: Telefonia komórkowa jako przejaw makdonaldyzacji.
W: M.Golka (2002) (red.) Od kontrkultury do popkultury. S.113-131. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Artykuł: Wielokulturowość- czy wyzwolenie z więzów etnocentryzmu?
Przegląd Bydgoski nr 12/2001, s.33-43.

Artykuł: Tożsamość kulturowa według społeczno regulacyjnej koncepcji kultury
W: J.Nikitorowicz, M.Sobecki, D.Misiejuk (2001) (red.) Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty Edukacji międzykulturowej. S.77-88. Białystoku: Trans Humana.

Artykuł: Przestrzeń i liczba a nowe wymiary zachowań.
W: M.Golka (2001) (red.) Nowe style zachowań. S.21-45. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Artykuł: Peregrynacje- miejsce i pamięć a tożsamość.
W: Z.Drozdowicz (2001) (red.). Pamięć i zapomnienie w Europie przełomu wieków. S.253-259. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Recenzja: J.Kłoczowski, S.Łukasiewicz (1998) (red.) Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju. Instytut Europy Środkowo Wschodniej, Lublin. Przegląd Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny nr 2/2000, s.205-208.

Artykuł: Tożsamość jednostki w obliczu wielokulturowości.
W: T.Lewowicki (2000) (red.). Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Cieszyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s.67-77.

Artykuł: Za górami, za lasami. Obraz odmienności w klasycznych bajkach dla dzieci- J.Ch.Andersen
W: T.Lewowicki, J.Suchodolska (2000) (red.) Rodzina- wychowanie- wielokulturowość.
Cieszyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s.105-117.

Artykuł: Moje wyjście na świat. Drzwi jako metafora komunikacji.
Człowiek i Społeczeństwo nr 18/2000, s.155-170.

Artykuł: Bariery komunikacyjne w Europie i ich przekraczanie
W: Z.Drozdowicz, Z.W.Puślecki (2000) (red.) Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie. Poznań: Humaniora.

Artykuł: Wielokulturowość a problem inności Europa Wschodu i Zachodu.
Tom 4/2000, s.22-29.

Recenzja: Wojciech Wrzosek (1998) (red.). Świat historii. Instytut Historii UAM, Poznań Przegląd Bydgoski nr 10/1999, s134-140

Recenzja: J.Mucha, W.Olszewski (1997) (red.) Dylematy tożsamości europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia. Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń. Europa Wschodu i Zachodu. Tom 3/1999, s.130-133

Artykuł: Stereotyp jako podłoże procesu percepcji sztuki
W: K.Zamiara, M.Golka (1999) (red.) Sztuka i estetyzacja, s.65-85

Wywiad: Psychologia? Ale jaka?- rozmowa z prof.dr hab. Jerzym Brzezińskim
Przegląd Bydgoski nr 9/1998 s.73-83

Artykuł: Kreacja tożsamości
Przegląd Bydgoski nr 9/1998 s.36-50

Recenzja: Goran Therborn. Drogi do nowoczesnej Europy. Europa Wschodu i Zachodu.
Tom 2/1998, s.164-166.

Tekst referatu: Sharing Food. Psychological and Sociological Aspects. W: A.Clift-Boris (1998) (red.) Gender Issues in Eastern Europe and Eurasia. Materiały z: Regional Student Conference in Gender Studies. Minsk/Białoruś, s.49-59. Minsk: EHU University Press Propyilei.

Tekst referatu: Building self-definition as a psycho-sociological problem in the Multi-cultural World Lo Straniero, nr 27 (1998), s.13-14.

Recenzja: Polacy na progu Humaniora
Biuletyn, nr 8 (1998) s.76-80

Recenzja: The Idea of the University
Przegląd Bydgoski nr.8/1997, s.95-101.

Reportaż: Moja Bośnia.
Gazeta Wyborcza 24.09.1997.

Artykuł: Tam, gdzie mieszka uczucie i fantazja., czyli jak język rysuje nasz świat.
Gazeta Malarzy i Poetów nr 3(20) 1997, s.18-19.

Recenzja:Zimowa opowieść.
Gazeta Wyborcza 2.05.1997

Recenzja: Denis de Rougemont. List otwarty do Europejczyków Europa Wschodu i Zachodu.
Tom 1/1997, s.125-126.

Recenzja: Pod Aniołem
Gazeta Wyborcza 21.03.1997

Artykuł: Marketing organizacji non- profit.
Aida- media- Teoria i praktyka reklamy nr 3(34) 1997, s.40-43.

Recenzja: World Press Photo 1996.
Gazeta Wyborcza 14.02.1997

Książki Artykuły Recenzje Wywiady, reportaże